bar

2020 Jerland Highlights
 

bar

 

A Celebration of Jerland and *Khadraj NA
 


bar

2020 Foals
bar

COLTS

bar

Manon Lescaute J
(Puccini J x Bakhita J)

alabama

 

bar

Maui J
(Khaja J x RA Kela)

fernando j

 

bar

Pallas J
(Khaja J x Keepsayke)

haleakala 

bar

 

FILLIES
bar

Madame Butterfly J
(Puccini J x Starina PGA)

Allusion j

 

bar

La Rondine J
(Puccini J x Afire J)

Arizona J


bar

 

Nayara J
(Khaja J x Miss Giovanna)


love j

bar

 

 

 

Rising Fawn J
(Khaja J x Delaney)

puccini j
bar

 

Khaptivating J
(*Khadraj NA x Amurath Galetea)

promise j

 

 

bar

HALF-ARABIANS

bar

 


Paper Rose J
(Khaja J x GG Barbedwire N Roses)

 


khanasta

bar