bar

2019 Foals
bar

COLTS

bar

Alabama J
(Khaja J x Khassandra J)

alabama

 

bar

Fernando J
(Porshah J x Signifikaynce)

fernando j

 

bar

Haleakala J
(RA Aloha x Khover Girl J)

haleakala

 

bar

Khalani J
(*Khadraj NA xRA Kela)

khalani j

 

bar

 

Mantovani J
(Ajman Moniscione x Miss Giovanna)

montavani


 

barNabucco J
(RFI Farid x Miss Giovanna)

nabucco j

 

bar


Toreador J
(Puccini J x Kharmen J)

puccini j

bar


Tosca J
(Puccini J x Gaishea)tosca j

bar

Verismo J
(Puccini J x Vedette J)

verismo j 

bar

 

FILLIES
bar

Allusion J
(Puccini J x Fascination J)

Allusion j

 

bar

Arizona J
(Khaja J x Khassandra J)

Arizona J


bar

 

Love J
(Puccini J x Unforgettable J)


love j

bar

 

Khanasta J
(*Khadraj NA x Jer A Fame)

 


khanasta

bar

 

Omia Babina Cara J
(Puccini J x RD Fabreanna)

puccini j
bar

 

Promise J
(Signifikaynce x Broken Promises PGA)

promise j
bar

 

Smile J
(Puccini J x Unforgettable J)

smile j


bar

 

Varret J
(Vitorio TO x Inspiration J)

 

varret J


bar

 

X-Khaliber J
(*Khadraj NA x Essence J)

 


x khaliber j


bar

 

Half Arabians
bar


Blue Velvet J
(Khaja J x Blue Moon J)


blue velvet j


bar

Ignite J
(*Khadraj NA x Infra Red)


ignite j

bar

Moody Blue J
(Khaja J x Blue Moon J)


moody blue j


bar

Pepita J
(*Khadraj NA x Pearly Dove)


pepita j

bar

Pohaku J
(Khrystal Khadraj J x RA Aloha)

pokahu


bar