Jerland 2018 Nationals

 


bar

2018 Foals


bar

COLTS

bar

Makoa J
(RA Aloha x Khenya PGA)

porcelain j

 

 

bar

Bonito J
(Ever After NA x Porcelain J)

porcelain j


 

bar

Superstition J
(RFI Farid x Fascination J)

porcelain j


bar

Keola J
(RA Aloha x Khover Girl J)

porcelain j


 

 

bar

Platinum J
(Khaja J x Keepsayke)


 

 

bar

 

Czardas J
(Marwan Al Shaqab x Miss Giovanna)

porcelain j


bar

Khlarion J
(*Khadraj NA x Gai Portia)

jerland

 


bar

 

Khilauea J
(*Khadraj NA x RA Kela)

 

bar

 

Khona J
(*Khadraj NA x RA Kela)bar

Ansiedad J
(RFI Farid x Unforgettable J)

 

 bar

FILLIES

bar

Imagination J
(RA Aloha x Fascination J)

porcelain j

 

bar


Chiquitita J

(RA Aloha x Fascination J)

porcelain j

 

barKhinuko J
(*Khadraj NA x RA Kela)

 

bar

 

Mai Tai J
(RA Aloha x Margarita J)bar

Khaleesi J
(*Khadraj NA x Jer A Fame)

 

 

seductive j


bar

HALF-ARABIANS

bar

True Blue J
(Khaja J x Blue Moon J)bar

Shekels J
(Khaja J x Pearly Dove)

 

 

bar


Candy Man J
(RA Aloha x Blue Bayou J)

porcelain j

bar